+359 878 615896
Решението за доволни клиенти

Условия за ползване


Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) и уреждат отношенията на компанията с всяко лице - потребител, ползващо страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) и/ или услугите, предлагани на нея. Настоящите правила се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd). Потребител, който не е съгласен с тези правила, няма право да използва страницата и услугите, предлагани чрез нея.

Интернет страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени.

1. Потребителят може да използва страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) и на други свързани с нея мрежи и системи в нарушение на българското или международно законодателство и правила е забранено.

2. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Интернет страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd), е забранено нарушаването на авторски и сродни на авторското право права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

3. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на страницата в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd), освен в случаите, когато това не противоречи на настоящите условия. Потребителят има право да посещава страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd), да използва съдържанието й, както и да отпечатва части от него само за своя, лична употреба и няма право да го разпространява или ползва с търговска цел, освен с изричното писмено съгласие на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) за това.

4. При изграждане от страна на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) на връзки към други сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни, с цел улеснение на достъпа на потребителите, потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт, с условието, че Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) няма контрол върху съдържанието му и не може да поеме отговорност за материалите, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни.

5. За ползване на някои от услугите, предоставяни от Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd), се изисква регистрация на потребителите на страницата. Регистрацията на Интернет страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) е безплатна. Само потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страницата, могат да ползват услугите, предоставяни чрез нея. Услугите, ползвани през Интернет страницата чрез регистрация, се таксуват според действащите цени на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd).

6. При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове, или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd), потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване: * да не използва нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни и/ или други текстове и/ или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг потребител/ и или уронващи престижа и доброто име на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd); * да не публикува на страницата порнографски материали; * да не поставя на страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) свои рекламни съобщения и/или изображения и да не ползва страницата за свои търговски цели; * да не ползва и изпраща съобщения на страницата на Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) от крайни устройства от неодобрен тип или от такива, съдържащи вируси.

7. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) не преглежда съдържанието на информацията и материалите, изпратени от потребители на страницата му и не носи отговорност за такова съдържание. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) не носи отговорност за разпространение на съобщения, посредством Интернет страницата му с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения, без съгласие на получателите им. В случай, че са налице доказани неправомерни действия от посочения в предходното изречение вид, Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) има право и може по всяко време, по свое усмотрение, да премахне всеки материал, изпратен от потребител на страницата му.

8. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на закона.

9. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) си запазва правото да редактира страницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време.

10. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) не дава никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка ли косвена, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

11. Сървей Он Таблет ЕООД (Survey On Tablet Ltd) не е отговорно за каквито и да било преки и/ или косвени щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

12. За всички непосочени в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

13. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.